Posts Tagged ‘Risk Management’

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
Sunday, September 14th, 2008

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าของระบบการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามนโยบายของรัฐ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร และส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยทางบริษัท ที่ปรึกษามีหลักการดำเนินงานดังนี้

1. ให้บริการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเน้นแนวทางการแก้ไขที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของประเด็นต่างๆ (Root Cause Analysis) การเชื่อมโยงและบูรณาการระบบบริหารต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็น รูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ เช่นการเชื่อมโยง และบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบ Balanced Scorecard และระบบ Economic Value Management เข้าด้วยกัน

2. ให้ความสำคัญกับการนำไปใช้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงในระดับแผนปฏิบัติการ ไม่ใช่เพียงแค่การชี้นำและการให้กลยุทธ์ แต่ทั้งนี้ยังคงเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย(policy)กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง(Structure)กระบวนการ(Process)ทรัพยากร(Resources) และแรงจูงใจ (Motivation) ขององค์กร

3. ให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ ในการพัฒนาระบบบริหาร นำประสบการณ์ทำงานระดับนานาชาติ มารวมกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบและวัฒนธรรมขององค์กรไทย

4. นำ Software ต่างๆ มาเสริมประสิทธิภาพของระบบบริหาร เพื่อให้สามารถสร้างฐานข้อมูลหรือประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการติดตาม (Monitoring) ประเมินและวิเคราะห์ (Assessment and Analysis) ปรับปรุง (Improvement) รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องต่างๆผ่านระบบ Web-based Software

5. มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ถ่ายทอดความรู้และวิธีการเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการบริหารและพัฒนาระบบ ได้ด้วยตนเองหลังจากจบโครงการ