เครื่องมือบริหารองค์กร (Management Tool)
Wednesday, October 1st, 2008

เครื่องมือบริหารองค์กร (Management Tool) (pdf)


Gewinn Risk Monitoring System (GRMS)
Tuesday, September 30th, 2008

ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน แต่หลายองค์กรประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง การนิยามถึงต้นเหตุหรือกลุ่มความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจน และปัญหาอื่นๆ อันเนื่องมาจากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ในการจัดเก็บ รวบรวม ติดตาม และประเมินผลทั้งในภาพรวมของทั้งองค์กร และแต่ละหน่วยย่อยของธุรกิจ ทำให้การจัดการความเสี่ยงไม่ทันต่อเวลา ไม่ถูกต้องเหมาะสม และอาจประสบปัญหาความซ้ำซ้อน ขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขาดมาตรการที่ถูกต้อง  เป็นต้น
Gewinn Risk Monitoring System (GRMS) เป็นโปรแกรมที่ได้ออกแบบตามมาตรฐาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านทางระบบ Internet/Intranet โดยทำการรวมข้อมูลความเสี่ยงต่างๆไว้ ณ. ที่เดียวกัน หรือเรียกว่า “การจัดการความเสี่ยงแบบศูนย์กลาง” นั่นคือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง สามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงได้ในที่เดียว ง่ายและสะดวกทั้งการป้อนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การติดตามรายงานความเสี่ยง และการออกรายงาน พร้อมระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่จะทำการแจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดย อัตโนมัติ ทำให้การติดตามผลกระทบเป็นไปอย่างทันทีทันใด ทำให้สามารถประเมินผลกระทบของความเสี่ยงได้ทันที และวางมาตรการแก้ไขได้ทันเวลาก่อนกระทบต่อองค์กร ในด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล ระบบยังสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลของหน่วยธุรกิจ(Business Unit) และสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลความเสี่ยงในสถานะการตรวจสอบ และอนุมัติข้อมูลความเสี่ยงในระดับต่างๆ (Approval Status) ซึ่งมีความง่าย ชัดเจน และมีความปลอดภัยในทุกลำดับ
นอกจากนี้การติดตามความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ยังสามารถติดตามได้หลายรูปแบบ อาทิ  การติดตามจากหน่วยธุรกิจ(Business Unit) จากกลุ่มของความเสี่ยง (Risk Category) จากต้นเหตุของความเสี่ยง (Risk Driver) หรือจากบุคคลที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk Coordinator) และการค้นหาจากกลุ่มคำ (Search Engine) ที่ต้องการ เป็นต้น
สำหรับต้นเหตุของความเสี่ยงนั้น ยังสามารถแบ่งได้หลายระดับ ซึ่งผู้ที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบและมีสิทธิ ในการประเมินระดับดังกล่าว สามารถประเมินถึงสถานการณ์ หรือเหตุอันอาจจะเกิดผลกระทบต่อความเสี่ยงได้ทันที และยังมีระบบที่ช่วยในการแจ้งเตือนภัยไปยังทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความ เสี่ยงทุกความเสี่ยง อันมีสาเหตุเนื่องมาจากต้นเหตุดังกล่าว ทำให้การติดตามผลกระทบเป็นไปอย่างทันทีทันใด ทำให้สามารถประเมินผลกระทบ ของความเสี่ยงได้ทันที และวางมาตรการแก้ไขได้ทันเวลา


การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
Sunday, September 14th, 2008

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าของระบบการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามนโยบายของรัฐ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร และส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยทางบริษัท ที่ปรึกษามีหลักการดำเนินงานดังนี้

1. ให้บริการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเน้นแนวทางการแก้ไขที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุของประเด็นต่างๆ (Root Cause Analysis) การเชื่อมโยงและบูรณาการระบบบริหารต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็น รูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ เช่นการเชื่อมโยง และบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ระบบ Balanced Scorecard และระบบ Economic Value Management เข้าด้วยกัน

2. ให้ความสำคัญกับการนำไปใช้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงในระดับแผนปฏิบัติการ ไม่ใช่เพียงแค่การชี้นำและการให้กลยุทธ์ แต่ทั้งนี้ยังคงเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย(policy)กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง(Structure)กระบวนการ(Process)ทรัพยากร(Resources) และแรงจูงใจ (Motivation) ขององค์กร

3. ให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ ในการพัฒนาระบบบริหาร นำประสบการณ์ทำงานระดับนานาชาติ มารวมกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบและวัฒนธรรมขององค์กรไทย

4. นำ Software ต่างๆ มาเสริมประสิทธิภาพของระบบบริหาร เพื่อให้สามารถสร้างฐานข้อมูลหรือประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการติดตาม (Monitoring) ประเมินและวิเคราะห์ (Assessment and Analysis) ปรับปรุง (Improvement) รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องต่างๆผ่านระบบ Web-based Software

5. มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ถ่ายทอดความรู้และวิธีการเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการบริหารและพัฒนาระบบ ได้ด้วยตนเองหลังจากจบโครงการ


การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์(EVM)
Wednesday, September 10th, 2008

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์(EVM) (pdf)


การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Management)
Wednesday, September 10th, 2008

Strategic Management

Strategic Management are constructed upon Strategic Analysis, Strategic Choice and
Strategic Implementation

Image

Our Strategic Management Service covers:

 • Strategy Development

  • Business Environment Analysis
  • Corporate Valuation
  • Corporate Profile Analysis
  • Corporate Strategy Planning
 • Strategic Choice

  • Business and Financial Modeling
  • Economic Value Added Analysis
  • Decision Making Tree
  • Sensitivity Analysis and Risk Assessment
  • Business Planning
 • Strategic Implementation

  • Organization Structure and Workflow
  • Resource Planning
  • Competency Development
 • StrategicPerformance Management

  • Key Performance Indicator
  • Strategic Map and Balanced Scorecard
  • Competency Analysis

Image