บริษัท การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)
-  เป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของงานแต่ละสายงาน และความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและจัดทำรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง การกำหนดมาตรการและแผนการควบคุมและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  เตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
-  จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสนามบิน จากสนามบินกรุงเทพฯไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ


Views: 1388
   
     
 
 
 
Copyright © 2014 Gewinn consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.